Cloud CBS Anker
Cloud left Cloud right

MR

Crabby

MR

De MR

De medezeggenschapsraad. Het klinkt interessant, maar weet u ook wat de MR precies doet? Welke ouders/leerkrachten er in zitten? En waarvoor u bij de MR kunt aankloppen? Hoog tijd voor wat meer informatie vanaf onze kant.

De MR is als volgt samengesteld:

Alain Wagemaker – oudergeleding (voorzitter)
Joanneke van Vugt - oudergeleding
Jolie Verschoor  - personeelsgeleding
Hilda van Rooijen - personeelsgeleding 
Louise Brink - personeelsgeleding

Hebt u vragen, of een probleem, spreekt u ons gerust persoonlijk aan.

Mailen kan ook: anker-mr@edumarevpr.nl

Vergaderdata MR:

3 oktober 2023
29 november 2023
22 januari 2024
2 april 2024 (o.v.b.)
26 juni 2024

Aanvang vergadering: 19.30 uur

-----

Jaarverslag 2022-2023:

MR jaarverslag van 2020-2021

Basisreglement MR

Reglement MR onderwijsgroep EduMare

Huishoudelijk reglement MR

Huishoudelijk reglement MR onderwijsgroep EduMare

-----

Wat is een MR?

Een medezeggenschapsraad is een orgaan voor inspraak in het gevoerde schoolbeleid.

In de MR zijn verschillende belangen vertegenwoordigd:

- De ouders van de leerlingen

- De leerkrachten

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie.

In de vergaderingen die minimaal zes keer per jaar gepland worden, wordt dan ook gesproken over belangrijke onderwerpen die de leerlingen, ouders en leerkrachten aan gaan. Voorbeelden zijn: de huisvesting, veiligheidsprotocol, formatie (indeling van uren en leerkrachten per schooljaar), communicatie, etc.

Directie

Gesprekspartner van de MR is de directie van CBS Anker.

Op uitnodiging van de raad woont deze gedeeltelijk de vergaderingen bij, zodat er direct gecommuniceerd kan worden.

Wat doet de MR?

De MR praat over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten die de directie wil nemen moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De directie heeft vervolgens de plicht om op deze voorstellen te reageren binnen drie maanden.

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht die de MR heeft:

– Het adviesrecht;

– Het instemrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Een dergelijk advies hoeft niet zondermeer overgenomen te worden door het bestuur. Voor een aantal besluiten die onder het adviesrecht vallen geldt dat de MR wèl instemmingsrecht heeft over de gevolgen van beslissingen die de directie neemt (zeker als dit tegen het advies van de MR in zou gaan!).

Instemmingsrecht wil zeggen dat besluiten waarop dit recht van toepassing is door de directie niet genomen kunnen worden zonder instemming van de MR.

Stemt de MR niet in met het voorstel dan kan de directie twee dingen doen. In de eerste plaats kan de directie het besluit zo wijzigen dat de MR er wel mee kan instemmen. In de tweede plaats kan de directie het geschil voorleggen aan een geschillencommissie.

De MR kan alleen goed van deze rechten gebruikmaken als zij tijdig, voldoende en juiste informatie ontvangt. Ook dit is wettelijk geregeld via de Informatieplicht van de directie ten opzichte van de MR. Minimaal eenmaal per jaar moet de directie de MR informeren over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de beleidsvoornemens voor het komende jaar. Dit informeren moet tijdig gebeuren zodat de MR voldoende tijd heeft om zich te beraden, advies in te winnen en te overleggen.

Welke rechten heeft de MR?

Onderverdeeld in Instemmingsrecht en Adviesrecht komt het in grote lijnen op het volgende neer:

De MR heeft instemmingsrecht voor de volgende soorten van beslissingen (niet uitputtend):

– Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school (bijvoorbeeld van traditioneel naar Daltononderwijs).

– Vaststelling of wijziging van het schoolplan, het leerplan en het zorgplan. Onderwerpen hierin zijn onder meer: toelatingseisen, leerstof, duur van de opleiding;

– Vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders;

– Vaststelling of wijziging van het schoolreglement en de schoolgids

– Vaststelling of wijziging op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

De MR heeft Adviesrecht voor de volgende soorten van beslissingen (niet uitputtend):

– Verandering van de grondslag van de school (bijv. van katholiek naar openbaar);

– Bestemming van de middelen;

– Inkrimping, beëindiging of uitbreiding van de werkzaamheden op de school;

– Fusie met een andere school;

– Beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding;

– Beleid ten aanzien van de toelating en verwijdering van leerlingen;

– Regeling van de vakantie;

– Nieuwbouw of grote verbouwing van de school;

– Beleid ten aanzien van het onderhoud van de school.

De twee geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk doel: het optimaal functioneren van de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval kan de één instemmingsrecht hebben en de ander adviesrecht. Als een besluit meer betrekking heeft op het personeel, geldt over het algemeen dat de personeelsgeleding van de MR meer rechten heeft dan de oudergeleding. Andersom geldt dat de oudergeleding over het algemeen meer rechten heeft bij besluiten, die vooral betrekking hebben op de leerlingen.

De GMR

CBS Anker is aangesloten bij onderwijsgroep Edumare.

Binnen het bestuur bestaat er een regioraad en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De regioraad bestaat uit een afvaardiging van de MR van CBS Anker en afgevaardigden van alle deelnemende scholen van Edumare. Vanuit de regioraad is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gevormd.

Gesprekspartners van de GMR en de regioraad is de bovenschoolse directeur, mevr. I. van Doesburg, voorzitter College van Bestuur.

-----

Laatste agenda 15-06-2023 van de MR:

1.  Opening
2.  Vaststellen van de agenda
3.  Vaststellen van de vorige notulen
4.  Ingekomen stukken en mededelingen
5. Terugkoppeling Regioraad
6. Rondvraag
240313

Octopus