Cloud CBS Anker
Cloud left Cloud right

Visie

Seagull Crabby

Visie

CBS Anker 

De school is op 1 augustus 1971 opgericht als derde school van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Brielle gevestigd in de wijk Zuurland. De naam van de school past in de wijk. Alle schepen liggen op de Reede. De naam Anker past hierbij. Het anker is ook een christelijk symbool, dat staat voor hoop. Je ziet het vaak samen, met de symbolen voor geloof en liefde. Hoop is van belang voor het vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen en geeft richting aan de doelen van ons onderwijs. 

 

CBS Anker onderscheidt zich door in de school zichtbaar te maken waar wij voor staan als team. Als u de school binnenloopt komen de woorden: geloof, jezelf zijn, geborgenheid, liefde, warm, betrokkenheid, leren, vertrouwen, veilig, respect, plezier, eerlijkheid, vieren en humor naar voren op de trap van de school. Wij staan als team achter deze woorden en zullen dit uitdragen in de klassen en in de school. 

 

Betekenis van christelijke identiteit in onze tijd 

Wij zijn ontstaan als school van en voor christenen, de waarden en normen die wij belangrijk vinden, komen daar vandaan. In onze tijd hebben wij allemaal te maken met toenemende diversiteit, binnen en buiten de school. Daar willen wij in ons onderwijs aandacht aan schenken. Wij willen dit doen door van elkaar te leren en kinderen te ondersteunen in hun brede vorming, zodat zij hun eigen kijk op het leven ontwikkelen. Als christelijke school willen wij blijven leren en leven vanuit geloof, hoop en liefde. Zo willen wij een school zijn waar iedereen welkom is. Onze kernwaarden zijn hiermee verbonden. 

 

Visie op leren 

Onze kinderen worden gemotiveerd om effectief te leren en te ontwikkelen. Hierbij ligt onze focus vooral op het eigen maken van kennis. Kennis is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren van vaardigheden. In het leren laten we ons leiden door bewezen leerprincipes. Door het hebben van een goed klassenmanagement, het bieden van een veilige omgeving en didactische leerstrategieën bieden we alle kinderen gelijke kansen. Om onze leerlingen effectief te laten leren is het van belang dat zij de leerstof herhaald aangeboden krijgen en goed onthouden. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en vaardigheden in het lange termijngeheugen terecht komen. 

 

Visie op organiseren 

De leerkracht is de kern van goed onderwijs. Binnen CBS Anker gebruiken alle leerkrachten dezelfde effectieve didactische aanpak bij het aanleren van kennis en vaardigheden gebaseerd op de tien principes van Rosenshine. We streven naar een kennisrijk curriculum, waarin hoge verwachtingen zijn voor alle leerlingen. Kennis is de bouwsteen voor kansen voor alle leerlingen. 

Door de aangeboden leerstof zowel formatief (feedback geven) als summatief te toetsen (bv.methodetoetsen) volgen we de leerlingen en krijgen we inzicht op de kwaliteit van ons onderwijs.  ICT wordt gebruikt als ondersteunend middel om effectief te leren. 

 

Door in school te zorgen voor een klimaat van rust, regelmaat en structuur kunnen kinderen alles leren in een veilige leeromgeving. Door goed samen te werken met de school, de omgeving van school en ouders kijken we naar die ontwikkeling, waarbij ieder een eigen waardevolle inbreng heeft. We organiseren informatieavonden en ouderavonden, waardoor we samen de ontwikkeling van het kind bevorderen. Vanuit deze visie willen we alle kinderen gelijke kansen geven. 

 

Visie op professionaliteit 

CBS Anker is een lerende organisatie, waarbij de leerkrachten samenwerken in leerteams. In leerteams staat continu het verbeteren en verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs centraal. Verbetering vindt plaats doordat leerkrachten continu blijven onderzoeken en vergelijken tussen de eigen praktijk (evidence informed) en wetenschappelijk onderzoek (evidence based). Door actuele kennis en ontwikkelingen proactief te volgen, met elkaar te delen en gericht te onderzoeken hoe we problemen kunnen oplossen optimaliseren we ons onderwijs. Om de kwaliteit van onze lessen te versterken worden lessen regelmatig samen voorbereid en bij elkaar bekeken. Teamleden zijn medeverantwoordelijk voor de organisatiedoelstellingen van de school. 

 

Onze professionele cultuur kenmerkt zich door openheid, eerlijkheid en een actieve en onderzoekende houding. Het team is zich bewust van de voorbeeldfunctie en staat open voor het geven en ontvangen van feedback. Met behulp van het gevalideerde instrument werken met kwaliteit die data leveren over de kwaliteit van de medewerkers, de kwaliteit van het management en de kwaliteit van het onderwijs werken we vanuit een kwaliteitskader en is onze organisatie weerbaar, wendbaar en effectief. 

 

Visie op veranderen en verankeren 

Als lerende organisatie binnen een professionele leergemeenschap zijn wij continu bezig met ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen. Leerkrachten zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en van de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen de school. Door te werken in leerteams werken we gezamenlijk aan het verbeteren van het onderwijs. Door te evalueren, te borgen en elkaar aan afspraken te houden, zorgen we voor een stabiele basis en eenheid binnen de school. Binnen onze professionele leergemeenschap heeft iedereen de mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen.  

230630

 

 

Octopus